Algemene voorwaarden X2com B.V.

1. Definities

De in onderhavige overeenkomst gebruikte begrippen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis: X2com Belgium B.V.: met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 220, 1785 Merchtem.

Dit document bepaalt de algemene voorwaarden voor de levering van de diensten en verkoop van producten door X2com Belgium B.V. aan de klant. Door inschrijving op de dienst of aankoop van een product aanvaardt de klant uitdrukkelijk afstand te doen van zijn algemene aankoopvoorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten, zal de volgende volgorde voorrang gelden:
1. De bestelbon, orderbevestiging en eventuele bijlagen.
2. Specifieke voorwaarden.
3. De Algemene voorwaarden.

Wijzigingen of aanvullingen aan de overeenkomst gelden slechts na uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van X2com.

X2com behoudt zich het recht voor te alle tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld. Indien voor de klant een wijziging redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, kan hij de overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder boete uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging.

2. Diensten

De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden en de toepassingen van de dienst vooraleer de overeenkomst te hebben ondertekend.

De dienst bestaat enerzijds uit het tot stand brengen van telefonische communicaties naar het door de opdrachtgever opgegeven telefoonnummer, die aan het X2com platform werd medegedeeld. Anderzijds bestaat de dienst uit het aanbieden van professionele functionaliteit van een hosted PBX-telefooncentrale. In uitvoering van de contractuele bepalingen die opgenomen zijn of volgen uit de overeenkomst, is het de opdrachtgever enkel toegelaten de dienst te gebruiken binnen de grenzen van deze bepalingen.

X2com behoudt zich het recht voor de dienst eenzijdig te wijzigen mits naleving van een voorafgaande kennisgeving van 7 dagen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder betaling van enige schadevergoeding onder de voorwaarde dat een schriftelijke kennisgeving aan X2com B.V. wordt overgemaakt. Na

verloop van deze termijn en zonder enige schriftelijke opzeg, zal de opdrachtgever geacht worden de wijzigingen aan de dienst te hebben aanvaard.

X2com behoudt zich het recht de dienst eenzijdig tijdelijk stop te zetten mits naleving van een voorafgaande kennisgeving van vijf (5) dagen, volgen op een reeds verstuurde herinnering op een onbetaalde factuur of na het verlopen van een betaaltermijn van 40 dagen. Na betaling van het openstaande bedrag zal de dienst opnieuw geactiveerd worden.

Levertermijnen van diensten of producten worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De opdrachtgever kan vragen dat het aan hem toegewezen nummer wordt overgedragen van een andere operator naar het netwerk van X2com of van X2com naar het netwerk van een andere operator, met uitzondering van nomadische nummers. De opdrachtgever zal zich hiertoe wenden naar de operator naar wie hij het nummer wenst over te dragen. Deze operator zal de nodige stappen ondernemen voor deze overdracht. Tijdens de overdracht is het mogelijk dat de opdrachtgever gedurende enige tijd onbereikbaar is.

De VoIP dienst waar bij aan de opdrachtgever een geografisch nummer werd toegekend, verleent toegang tot de nooddiensten tenzij ingeval van storing in het elektriciteitsnet. De opdrachtgever erkent dat de VoIP dienst niet nomadisch zal gebruikt worden o.m. om te vermijden dat de locatie van de beller niet gekend zal zijn voor de nooddiensten. De opdrachtgever zal aldus zijn toestel niet verplaatsen of activeren op een andere plaats dan de plaats vermeld in de bestelbon. De opdrachtgever zal instaan voor eventuele kosten al gevolg van een zinloze verplaatsing van de nooddiensten.

De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de nomadische VoIP dienst met het aan hem toegewezen nomadisch telefoonnummer geen toegang verleent tot de nooddiensten. X2com is niet verantwoordelijk voor enige letsels, schade of kosten opgelopen als gevolg van het feit dat nooddiensten niet (tijdig) kunnen worden bereikt.

De opdrachtgever is verplicht om een geografisch of nomadisch nummer in de telefonische zone te kiezen waar hij zijn verblijfplaats of zijn beroepsnijverheid heeft in geval voorwaarde niet of niet meer geldig zijn heeft X2com het recht om een ander nummer toe te wijze waar hij zijn verblijfplaats of zijn beroepsnijverheid heeft. De verblijfplaats moet op het grondgebied van België zijn. De opdrachtgever dient te kunnen bewijzen in welke plaats de beroepsnijverheid of verblijfplaats zich bevinden. In ieder geval kan X2com niet verantwoordelijk worden gesteld en sluit elke geleden schade vergoeding uit die de opdrachtgever zou kunnen eisen.

3. Internettoegang

De internettoegang gaat in vanaf de schriftelijke bevestiging van de activatie van de dienst door X2com.

De opdrachtgever verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels, zoals vermeld in de artikelen met betrekking tot verplichtingen en aansprakelijkheden, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden.

X2com behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen (inbegrepen het wijzigen van inbelnummers naar het netwerk van X2com alsook het wijzigen van de loginprocedure) en/of verbeteringen door te voeren, indien het functioneren van de X2com dienst dit vereist. De opdrachtgever zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden.

Het recht om van de X2com dienst gebruik te maken is, behoudens indien het tegengestelde in specifieke voorwaarden is bepaald, voorbehouden aan de opdrachtgever, als natuurlijke of rechtspersoon. Het is de opdrachtgever verboden de hem verleende rechten te overschrijden, vooral onder andere door een dynamisch IP-adres op permanente wijze te gebruiken op een zodanige wijze dat de opdrachtgever zou beschikken over een vast IP-adres, alsook een vast IP-adres te zullen gebruiken, tenzij anders vermeld in de specificaties van het desbetreffende abonnement. In geval de opdrachtgever dit verbod zou negeren, kan X2com deze overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden ten nadele van de opdrachtgever.

De opdrachtgever maakt gebruik van (telefoon)dienstverlening, die toegang geeft tot de inbelpunten van X2com. De dienstverlening van de telecomoperator, die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de verschillende regionale inbelpunten, maakt het voorwerp uit van een aparte overeenkomst met en een aparte facturatie door deze operator, tegen de standaardtarieven en voorwaarden van de betrokken dienstverlening. X2com is niet aansprakelijk voor problemen van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn tussen de opdrachtgever en de inbelpunten van X2com, veroorzaakt door of te wijten aan de telecomoperator.

De opdrachtgever met een DSL-abonnement kan een inbegrepen aantal gigabyte (GB) trafiek per maand verbruiken. De hoeveelheid inbegrepen trafiek van het abonnement wordt vermeld op de orderbevestiging. X2com zal de opdrachtgever via een waarschuwingsmail op de hoogte brengen wanneer hij zijn maximaal toegelaten internetvolume nadert. Na overschrijding van de maximaal toegelaten trafiek, komt de opdrachtgever op smallband terecht tot de eerste dag van de volgende facturatieperiode. Een overzicht van het maandvolume, alsook de prijs in geval van overschrijding, is raadpleegbaar via de My X2com pagina van de opdrachtgever.

4. Verplichtingen en aansprakelijkheden van de opdrachtgever internettoegang

De opdrachtgever verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie van de internettoegang identificeerbaar is. Dit impliceert dat de opdrachtgever zich ertoe verbindt op elk moment tijdens de registratie correcte gegevens op te geven.

Indien X2com door de opdrachtgever gevraagd wordt om retroactief documenten op te maken nadat er door deze laatste administratieve wijzigingen werden uitgevoerd aan de

aanvankelijk doorgegeven informatie, of nadat door de opdrachtgever bepaalde facturatiegegevens werden aangepast, dan is X2com gerechtigd administratiekosten aan te rekenen ten bedrage van € 12,40 exclusief BTW, uitgezonderd in het geval van verhuis van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal van de X2com diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden.

De opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de X2com diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen.
De opdrachtgever verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de X2com diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassen- en vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie;

De opdrachtgever verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van X2com, andere klanten/abonnees en derden te respecteren;

• De opdrachtgever verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te
verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de X2com diensten of het gebruik of de capaciteit van deze X2com diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz…);

• De opdrachtgever verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of ‘hacking’ te stellen tegen het systeem van X2com of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma’s niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen;

• De opdrachtgever verbindt zich ertoe om geen gebruikersnaam (zijnde het deel van het elektronische adres voorafgaand aan @) te kiezen en te gebruiken die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of die afbreuk doet aan het imago of aan de rechten van X2com of derden. X2com behoudt zich het recht voor om elke naam die strijdig zou zijn met deze principes, te wijzigen en te verbieden.

X2com vraagt aan haar opdrachtgever haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde X2com in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken.

De opdrachtgever is als houder van zijn vaste telefoonlijn verantwoordelijk voor elke wijziging op deze lijn: indien het telefonie-abonnement op de actieve lijn (waarop het DSL-abonnement van X2com geactiveerd is) wordt opgezegd, dan zal de netwerkoperator het DSL-abonnement van X2com automatisch op een vrij koperpaar (= vaste lijn waarop geen telefonie geactiveerd is) plaatsen. De netwerkoperator zal hiervoor X2com maandelijks factureren. Deze maandelijkse kosten zullen aan de opdrachtgever aan de op dat moment geldende tarieven zoals vermeld op www.X2com.be door gefactureerd worden en dit vanaf de datum van omzetting op het koperpaar.

De opdrachtgever alleen is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelde aan X2com of een derde wordt toegebracht. De opdrachtgever verbindt zich ertoe X2com te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan X2com het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de opdrachtgever of een van zijn aangestelde op internet zouden hebben verspreid of ten gevolge van enig ander gebruik door de opdrachtgever van de X2com diensten en voor alle vorderingen van derden.

Ingeval de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft X2com het recht de aan de opdrachtgever geleverde dienst(en) die het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van dezelfde factuur geheel of gedeeltelijk te schorsen.

In geval van ernstige tekortkoming van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, mag X2com onmiddellijk de toegang van de opdrachtgever tot haar netwerk en de toegang tot de inhoud in kwestie door en/of voor derden blokkeren. De opdrachtgever wordt binnen een redelijke termijn per e-mail en/of gewone brief in kennis gesteld van deze blokkering en in gebreke gesteld om zijn verplichtingen te vervullen. Het (e-mail) adres dat zal worden gebruikt is het (e-mail) adres dat de opdrachtgever aan X2com als contactgegevens opgegeven heeft. Indien binnen de vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en er zich niet formeel toe verbonden heeft deze na te komen in de toekomst, heeft X2com het recht de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging geeft de opdrachtgever geen enkel recht op een vergoeding of schadevergoeding.

De schorsing van de dienst eindigt wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen. Tijdens de duur van de schorsing van de dienst door X2com blijft de betaling van de prijs verschuldigd, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat X2com de dienst ten onrechte heeft geschorst. Op het ogenblik dat de dienst wordt hersteld, worden de activeringskosten eigen aan het opstarten van de dienst aangerekend.

Alle ongelimiteerde aanbiedingen zijn onderhevig aan een Fair Use Policy. Dit houdt in dat alle verbruik ‘fair’ is zolang geen enkele andere klant problemen ondervindt die te wijten zijn

aan het zware verbruik van een enkele klant. X2com behoudt zich het recht voor de opdrachtgever te informeren van wie het verbruik regelmatig en aanzienlijk het gemiddelde verbruik van klanten/abonnees met hetzelfde internetabonnement overschrijdt. De klanten/abonnee zal door X2com schriftelijk en op naspeurbare wijze worden verzocht zijn verbruik te verminderen. Indien na drie (3) opeenvolgende schriftelijke verzoeken de
opdrachtgever hieraan geen of onvoldoende gevolg blijkt te geven, behoudt X2com zich het recht voor – om de stabiliteit van het netwerk en de kwaliteit van de dienstverleningen aan andere opdrachtgevers niet in het gedrang te brengen en – om het profiel van de opdrachtgever neerwaarts aan te passen.

5. Apparatuur

De opdrachtgever moet voor de totstandkoming van de dienst beschikken over een geldige internetverbinding bij een telecomprovider. Verder dient hij in te staan en is hij alleen aansprakelijk voor de keuze, de verwerving, de installering en de werking van de apparatuur. De opdrachtgever is verplicht na te gaan op de apparatuur die hij verwerft, gehomologeerd is en geïnstalleerd wordt door hiertoe gemachtigde personen en met naleving van de van kracht zijnde wetgevingen en reglementeringen.

X2com zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld, om gelijk welke reden ook, voor een niet behoorlijke werking van apparatuur – waarvoor het in de offerte niet als eindverantwoordelijke werd opgegeven – door fabricagefouten – door gebruikerssporen en na het verloop van de garantieperiode. X2com zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld, om gelijk welke reden ook, voor een niet behoorlijke werking van de dienst omwille van slecht geconfigureerde netwerkelementen waarvoor het via offerte niet als eindverantwoordelijke werd opgegeven.

6. Gesprekskosten

De kosten omvatten, al naargelang de dienst, een abonnement, opzetkosten en verbruikskosten. De tarieven zoals vermeld op de webinterface, in tariefplannen of in andere contractuele documenten, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De tarieven vermeld op de webinterface hebben voorrang op de gedrukte versie ervan.

X2com behoudt zich het recht voor om eenzijdig de gesprekstarieven te wijzigen. In overeenstemming zal X2com de opdrachtgever schriftelijk van elke wijziging van de gesprekstarieven in kennis stellen ten minste 7 dagen voor de start van het nieuwe tarief. Opdrachtgever dient deze wijziging in voormelde periode te accorderen op de aangegeven wijze. Bij gebreke aan akkoord wordt de overeenkomst ongewijzigd voortgezet tot eerstvolgende vervaldag. Nadien zal contract worden omgevormd in een contract van onbepaalde duur, op ieder ogenblijk opzegbaar, met in acht name van de tarieven en voorwaarden gehanteerd door X2com voor dergelijke contracten van onbepaalde duur.

Elke factuur van X2com dient binnen de 15 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij gebrek aan enig schriftelijk protest gedurende dezelfde termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door het geheel van haar vermeldingen.

Elk bedrag dat niet tijdig wordt betaald zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest opleveren van 9% op jaarbasis. De interest/ rente zal verschuldigd blijven in de overeenkomst om gelijk welke reden ook ontbonden zou worden. Tevens zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een schadevergoeding t.b.v. 15% van het onbetaalde factuurbedrag. Bij te late betaling zal een forfaitaire administratiekost van € 7,50 aangerekend worden.

X2com heeft het recht de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te onderzoeken vooraleer de overeenkomst af te sluiten. X2com behoudt zicht het recht voor om, naar aanleiding van dit onderzoek, de opdrachtgever te verzoeken een waarborg te storten of een bankgarantie te overleggen op een wijze die voor X2com aanvaardbaar is.

Indien het bedrag dat door de opdrachtgever verschuldigd is het bedrag van de waarborg of de bankgarantie overschrijdt, dan heeft X2com het recht een hogere waarborg of bankgarantie te eisen, zonder dat dit bedrag evenwel hoger mag zijn dan de bedragen die waarschijnlijk door de opdrachtgever aan X2com verschuldigd zullen zijn voor een periode van twaalf (12) maanden.

7. Telefoonnummers: aanvraag en portatie

Door middel van deze ondertekende overeenkomst geeft de opdrachtgever aan X2com de opdracht en volmacht voor de aanvraag of portatie van telefoonnummers en/of meerdere DID’s.

De aanvraag, registratie en beheer van deze telefoonnummers en/of DID’s gebeurt door X2com. De opdrachtgever behoudt echter volledige inspraak in het beheer van deze telefoonnummers en mag te allen tijde aan X2com informatie hier omtrent aanvragen.

De portatie van een telefoonnummer is mogelijk, rekening houden met volgende punten – het telefoonnummer moet een enkelvoudig analoog nummer zijn dat niet behoort tot een grotere range – indien wel behorend tot een grotere range, moet de volledige range worden meegenomen – portatie van een telefoon nummer heeft een doorlooptijd van 7 tot 10 werkdagen – Er wordt er eenmalige kost aangerekend van € 20,00 per nummer.

Nieuwe nummers alsook alle geporteerde nummers hebben een contractduur van 12 maanden en zullen dus op jaarbasis worden gefactureerd.

Deze nummers zullen door X2com gefactureerd worden aan de opdrachtgevers. De opdrachtgever erkent bij de ondertekening van de overeenkomsten voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs van deze oproepnummers. De thans gelegde tarieven zijn te raadplegen via de webinterface.

8. Aansprakelijkheid telefonie

De levering van de dienst betreft een middelenverbintenis. X2com is verantwoordelijk voor de levering van de dienst tot op het aansluitpunt op het netwerk van de klant.

X2com verleent geen garantie met betrekking tot het functioneren van de dienst. Het uitvallen of verminderen van de kwaliteit van de dienst – behalve in geval van opzet of zware fout – geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van X2com.

In geen geval kan X2com, met inbegrip van haar werknemers, agenten, onderaannemers en leveranciers aansprakelijkheid worden gesteld voor onder meer:
• het niet beantwoorden van de dienst aan de door de opdrachtgever gestelde doeleinden
• de inhoud van de informatie die door de opdrachtgever via de dienst wordt overgedragen of toegankelijk gemaakt aan derde en omgekeerd
• het misbruik of frauduleus gebruik van de dienst door de opdrachtgever of een derde
• technische storingen of pannes veroorzaakt door netwerkstoringen of het onderhoud van de voor dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen zoals telefoonaansluiting, (computer-)apparatuur en de daarbij behorende software
• de keuze, het gebruik en de door de opdrachtgever beoogde doelstellingen m.b.t. de dienst
• de duurtijd tussen aanvraag van de dienst en dienst effectieve leveringen of aansluiting, eventuele laattijdige aansluiting of afwijzing van de aanvraag van de dienst
• kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de opdrachtgever om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uit te voeren
• een inbreuk door de opdrachtgever op wettelijke bepaling
• alle mogelijke schade met betrekking tot informatie en computerbestanden of data die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik door de klant van de dienst, van het netwerk en van de uitrusting betreffende de dienst
• de toegangstijden tot internet, de vertragingen in de overbrenging van gegevens of de kwaliteit ervan en eventuele toegangsbeperkingen tot netwerken en servers verbonden met het internet.

X2com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, voor welke vordering ook, zoals overtollig of technisch werkloos personeel, enige provisie, commerciële schade, verlies van data, verlies van omzetcijfer, winstderving, verlies van een kans, van cliënteel en/of van opdrachten, vermindering van commerciële vooruitzichten, verhoging van kosten, verlies aan verwachte besparingen, zelfs indien voorzienbaar.

De opdrachtgever zal X2com vrijwaren tegen alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures ten gevolge van vorderingen van derden i.v.m. handelingen, fouten of nalatigheden van de opdrachtgever.

In alle gevallen waarin X2com op de grond van de overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de opdrachtgever, is de totale aansprakelijkheid van X2com beperkt tot het langste van hetzij (i) het geheel van betalingen die uit hoofde van de overeenkomst door de klant aan

X2com werden verricht in een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan een schade geval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van X2com, of (ii) € 500,00.

Klachten of betwistingen met betrekkingen tot de dienst dienen aan X2com schriftelijk bekend gemaakt: – voor levering van goederen binnen de 10 werkdagen na levering ervan;
– voor de levering van diensten binnen 10 werkdagen na aansluitingen of na een schadegeval. Bij gebreke aan betwisting binnen voornoemde termijn worden de geleverde diensten en producten geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

9. Verplichtingen opdrachtgever en/of gebruiker

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst als een goede huisvader conform de geldende wetten en reglementen, de voorwaarden van de overeenkomst en de AUP. De opdrachtgever verbindt zich er toe de dienst niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden.

De opdrachtgever garandeert dat hij alle licenties en/of toestemmingen heeft en zal behouden die verplicht zijn om de diensten te ontvangen en om enige apparatuur te gebruiken.

Het gebruik van de dienst kan risico’s op binnendringen door derden of virussen inhouden voor het informaticasysteem van de opdrachtgever, die de nodige maatregelen zal nemen om zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander persoon zonder zijn toestemming toegang heeft tot de dienst en om zijn gegevens en software te beschermen.

X2com behoudt zich het recht om voor om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid elke inhoud openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen die niet zou voldoen aan deze algemene voorwaarden of op enige andere wijze afkeurenswaardig zou zijn

Het is de opdrachtgever en/of gebruiker niet toegestaan processen of handelingen toe te passen, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat ze X2com en/of het gebruik van de dienst nadelig kunnen beïnvloeden.

De schending van dit artikel houdt een substantiële contractuele wanprestatie in.

De opdrachtgever vrijwaart X2com voor elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voorvloeien uit een schending van de in dit artikel vermelde verplichtingen en/of tegen vorderingen van derden voorvloeiend uit het gebruik van de dienst die een inbreuk vormen op dit artikel.

10. Duurtijd en beëindiging

Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door X2com, hetgeen kan blijken uit een geschrift, of uit een uitvoering van de overeenkomst door X2com. De overeenkomst wordt afgesloten voor een duurtijd van 6 maanden tenzij anders vermeld in de dienst specifieke voorwaarden of de bestelbon.

In geval de opdrachtgever een overeenkomst met bepaalde duur vroegtijdig wil opzeggen, is hij een beëindigingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de totale vaste maandelijkse bedragen van de restende periode. Na afloop van de initiële duurtijd wordt het contract voor een periode van 12 maanden verlengd behalve indien de opdrachtgever het contract per aangetekend schrijven heeft opgezegd met inachtname van een opzegtermijn van 60 dagen.

Opzeggingen kunnen gebeuren – buiten de eerste 6 maanden – op ieder ogenblik en zonder verdere schadevergoeding. Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren, via aangetekende brief of via e-mail.

11. Overmacht

Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die de andere partij lijdt als de partij haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst, met uitzondering van verbintenissen tot de betaling van een geldsom, niet uitvoert ten gevolge van een situatie van overmacht.

Met overmacht worden gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de andere partij kan worden vereist. Worden daarom als overmacht beschouwd: stakingen, bedrijfsblokkades, epidemie, contractbreuk of voorraadtekort door leveranciers van X2com, natuurrampen en wettelijke of administratieve beperkingen.

12. Ombudsdienst voor telecommunicatie

In het geval van een klacht zal de opdrachtgever zich richten tot de klantendienst van X2com. Indien de opdrachtgever niet tevreden is met de behandeling van zijn klacht, kan hij zich wenden tot de ombudsdienst voor telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3 in Brussel, Tel: 02 223 09 09; Fax 02 219 86 59; E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be; website: www.ombudsmantelecom.be.

Een klacht bij de ombudsdienst voor telecommunicatie is slechts ontvankelijk, indien de opdrachtgever kan aantonen dat hij de dienst aangaande voorafgaand een verzoek heeft gericht aan X2com.

De ombudsdienst voor telecommunicatie mag weigeren een klacht te behandelen wanneer die betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar voor de indiening van de klacht hebben voorgedaan.

Het onderzoek van een klacht wordt beëindigd wanneer daartegen beroep is aangetekend bij de rechtbank.